Organisation

Kyrka

Församlingen är medlem i Missionsprovinsen i Sverige. Församlingen står under tillsyn av biskop och konsistorium i Missionsprovinsen i enlighet med Missionsprovinsens provinsordning. Församlingen hör samman med alla församlingar och kyrkor som i tro och bekännelse omfattar samma grund som Immanuelförsamlingen, vilket bl.a. uttrycks genom två vänförsamlingsrelationer: DELK-Bergen i Norge och Epiphany Lutheran Church i Westfield, IN, USA.

Ämbete

Immanuelförsamlingens präster är vigda/insatta av Missionsprovinsens biskop vars ämbete är en legitim fortsättning på biskopsämbetet i den svenska kyrkoprovinsen. Församlingens präster har kallats att förkunna Guds ord rent och klart och förvalta sakramenten i enlighet med Kristi instiftelse. I församlingen finns också en diakonissa som är vigd av Missionsprovinsens biskop. Ämbetsbärare och församling står under tillsyn av Missionsprovinsens biskop. Visitationsrapport från senaste biskopsvisitationen finns här.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är styrelse för Immanuelförsamlingen och har till uppgift:

 • att verka i enlighet med församlingsordning och stämmobeslut.
 • att bereda underlag för arbetsbeskrivning för församlingens präster, som sedan beslutas av Konsistoriet, samt fastställa arbetsbeskrivning för övriga medarbetare.
 • att leda det löpande praktiska arbetet i samråd med pastor. De pastorala uppgifterna ansvarar dock pastor för.
 • att vara ett stöd för anställda och övriga medarbetare.
 • att ansvara för församlingens ekonomi.
 • att förbereda beslut vid församlingsstämma.
 • att vid behov kalla till extra församlingsstämma.
 • att konsultera biskopen om minst tre av ledamöterna så önskar.

Ansvarsgrupper och medarbetare

Följande ansvarsgrupper finns, med respektive kontaktperson inom parentes:

 • Pastorsråd (kyrkoherde Jakob Appell) bär ansvar för det övergripande pastorala ansvaret. Vid behov kan även diakonissa, kyrkorådsordförande och andra kallas till rådet. Pastorsrådet inbjuder emellanåt till predikantråd för samtliga i församlingen som har venia (tillåtelse att predika).
 • Kyrkoråd (ordförande Daniel Johansson, kassör Robert Holmqvist) bär ansvar för församlingens liv i övrigt, såsom ekonomi, juridik, fastighetsansvar, löner, osv. Till kyrkorådet adjungeras alltid församlingens komministrar och diakonissa.
 • Barn- o Ungdomskommittén (sammankallande Henny Johansson) har ett övergripande ansvar för den verksamhet som rör barn och ungdom.
 • Fastighetsgruppen (sammankallande Eric Rundqvist) har ett övergripande ansvar för tillsyn av fastigheten och åtgärdsplaner för underhåll på kort och lång sikt.
 • Musikgruppen (sammankallande Anki Holmqvist) samråder om musikens roll och utveckling i församlingens liv.
 • Uthyrningsansvarig är Daniel Johansson. Alla bokningar (både uthyrning och tillfälliga övernattningar) går genom uthyrningsansvarig.

Församlingsordning och medlemskap

Församlingsordningen reglerar ansvar och skyldigheter för ämbetsbärare och församling. Församlingsordningen finns att få på begäran.

Ekonomi

Församlingen erhåller inget finansiellt stöd från vare sig Svenska kyrkan, Missionsprovinsen eller någon annan organisation utan samlar själv in de medel som behövs för lokaldrift, verksamhet och avlöning av präster. Var med i arbetet!