Vad tror vi?

Immanuelförsamlingen tillhör Missionsprovinsen som i sin lära är evangelisk-luthersk, vilket betyder att Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen utgör grund och norm för lära och liv i kyrka och församling. I texten nedan vill vi försöka formulera hur den tro ser ut som överlämnats åt oss (Judas brev, vers 5), vad det på ett läromässigt plan innebär att vara evangelisk-luthersk församling, och kortfattat introducera intresserade till den kristna tron. Vi tror, lär och bekänner…

Om Gud

Det finns bara en sann Gud, den heliga Treenigheten, som skapat allt och uppehåller allt med sin allmakt. Det går att ana Guds väsen i skapelseverket, men Gud har framförallt uppenbarat sig i sitt Ord (Bibeln), genom sin Son Jesus Kristus, och genom den kristna kyrkan som uppehålls av den helige Ande.  Vi tror, lär och bekänner om Gud i enlighet med de gammalkyrkliga trosbekännelserna (Apostolicum, Niceanum, Athanasianum).

Om Jesus

Jesus från Nasaret är Messias, Guds Son, vår Herre. Genom den helige Andes verk avlades han i moderlivet på jungfrun Maria. Jesus är både sann Gud och sann människa, levde ett heligt och syndfritt liv i vårt ställe, och avrättades på Golgata kors till försoning för våra synder. Jesus uppväcktes från de döda på tredje dagen och lovade före sin himmelsfärd att komma tillbaka för att döma levande och döda. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom, men hos honom finns syndernas förlåtelse och evigt liv i Guds gemenskap. Han är osynligt närvarande i sin kyrka i enlighet med de löften han gett.

Om Anden

Det är den helige Ande som använder Guds ord för att kalla människor till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Genom dopet föder Anden människan på nytt och fortsätter att verka i en människa genom Guds ord, genom avlösningen (nycklamakten), och genom den heliga nattvarden för att bevara människan i Guds gemenskap. Genom Andens frukter driver Anden människor närmare varandra och genom Andens gåvor ger Gud kyrkan redskap till att fullgöra sin uppgift i världen. Anden är den tredje personen i Treenigheten och kallas för Livgivaren, verksam i skapelsen till liv och genom kyrkan till evigt liv. Kyrkan är de heligas samfund i vilket evangelium rätt förkunnas och sakramenten förvaltas i enlighet med Jesu instiftelse.

Dopet är Guds gåva där Guds Ande renar en människa från synden och föder det eviga liv som Guds barn får äga tillsammans med alla andra Guds barn i Kristi kyrka.

Nycklamakten är Guds gåva där Guds Ande löser en människa från synd som tynger samvetet genom att en person som kallats därtill tillsäger syndernas förlåtelse på Kristi uppdrag och befallning.

Nattvarden är Guds gåva där Guds Ande förenar en människa med Kristi sanna kropp och blod genom mottagandet av det konsekrerade brödet och vinet.

I församlingens gudstjänstgemenskap förenar Guds Ande sitt folk i tillbedjan tillsammans med alla troende i alla tider, med hela den himmelska härskaran, inför den osynliga verklighet som träder i dagen: Guds lamm på den himmelska tronen är samtidigt närvarande på jorden och räcker sig själv i brödet och vinet till syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Om människan

Människan är skapad till Guds avbild och till gemenskap med honom. Varje människa har ett okränkbart värde redan från tillblivelsen och har ett ansvar för livet. Sedan syndafallet föds alla människor i synd, dvs utan tro och förtröstan till Gud, med skuld inför Gud, medskyldiga till hela världens bortvändhet från Gud. Ingen kan rädda sig själv och göra sig rättfärdig inför Gud genom egna krafter, men genom tron på Jesus Kristus förklaras en människa rättfärdig. Den helige Ande skapar genom evangelium tro i en människa och föder henne på nytt till ett liv i Jesu efterföljd. Genom evangeliets ljus får människan se sitt rätta jag, Guds avbild, och får i Andens kraft läka och växa som Guds barn till att troget fullgöra sina kallelser i hem, samhälle och kyrka. Döden innebär inte slutet för människan. Den helige Ande ska på den yttersta dagen uppväcka människan, med kropp och själ, och föra Guds barn till liv och oförgänglighet.

Gud skapade människan till man och kvinna. Det äktenskap som Gud instiftat och välsignar är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Sexualiteten får sin naturliga plats inom ramen för äktenskapet, uttrycker kärlek mellan makar, och är avsett för barns tillblivelse. Män och kvinnor är lika mycket värda, alla är vi ett i Kristus, men det finns också skapelsegivna olikheter. Exempelvis insatte Kristus endast män i det apostoliska ämbetet och det framgår av olika bibelställen att Gud kallar endast män till prästämbetet.

Om Bibeln

Det är den treenige Guden som talar till oss genom Bibeln. I sin helhet är Bibeln Guds ord och fullt tillförlitlig i alla stycken. Gud avser ett centrum i Bibeln: Jesus Kristus, hans person och verk. På ett klart sätt framställer Gud allt som vi behöver veta för vår frälsning. Guds vilja är att Bibelns budskap skall förkunnas för att vi genom det skall komma till tro på Jesus Kristus och så få evigt liv. Bibelns budskap sammanfattas i de tre huvudtrosbekännelserna: den apostoliska, den nicenska och den athanasianska samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad och erkänd vid Uppsala möte 1593 samt förklarad i hela Konkordieboken.